แหล่งรวม E-books จาก ม.ธรรมศาสตร์ ให้คุณได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฟรี!!

สำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรามีแหล่งรวม E-books ดีๆ จาก ม.ธรรมศาสตร์ มาฝาก โดยบทเรียนในเว็บไซต์จะแบ่งเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดวิชา และแบ่งตามคณะ และค้นหาตามรายอาจารย์

รายละเอียดบทเรียน และช่องทางที่สามารถเข้าไปเรียนรู้มีดังต่อไปนี้

 

 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มธ. แบ่งตามหมวดวิชา

-ธุรกิจการลงทุน และการจัดการ

-วิทยาศาสตร์ สุขภาพ

-คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

-ประวัติศาสตร์ & การเมือง

-วรรณกรรม และนิยาย

-ปรัชญา

-ศาสนา และจิตวิญญาณ

-วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

-วิชาการ และวิชาชีพ

-กฎหมาย

-ทั่วไป

 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มธ. แบ่งตามคณะ

-คณะนิติศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

-คณะศิลปกรรมศาสตร์

-คณะพาณิชย์ และการบัญชี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์

-สถาบันภาษา

-คณะรัฐศาสตร์

-คณะแพทยศาสตร์

-สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

-คณะเศรษฐศาสตร์

-คณะทันตแพทยศาสตร์

-วิทยาลัยนวัตกรรม

-คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

-คณะสหเวชศาสตร์

-วิทยาลัยสหวิทยาการ

-คณะศิลปศาสตร์

-คณะพยาบาลศาสตร์

-วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

-คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

-คณะเภสัชศาสตร์

-วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

-คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง

-วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

 

เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://ocw.tu.ac.th/

 

ที่มา:  หนังสือดี หนังสือฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ