ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง 61 ทุน ศึกษาต่อ ป.โท ที่ต่างประเทศ ประจำปี 2564

อีกหนึ่งทุนจากรัฐบาลประจำปีการศึกษา 2564 กับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Interlligence Scholarship Program; UiS) มีทั้งหมด 3 ประเภททุน จำนวนทั้งสิ้น 61 ทุนด้วยกัน!

โดยเป็นทุนที่เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น เป็นนักศึกษาจบชั้นปีที่ 3 ในกรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี

นอกจากจะเป็นทุนที่สนับสนุนจากทางรัฐบาล ยังเป็นทุนสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

(ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน)

 

 

#1 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564

จำนวน: 59 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ทุนระดับปริญญาโท สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดังนี้

– เศรษฐศาสตร์

– การบัญชี

– บริหารธุรกิจ

– วิศวกรรมศาสตร์

– รัฐศาสตร์

– นิติศาสตร์

– สัตวแพทยศาสตร์

– นิเทศศาสตร์

– คอมพิวเตอร์

– สารสนเทศศาสตร์

– คณิตศาสตร์และสถิติ

– วิทยาศาสตร์ประยุกต์

– วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

– เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

– วิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมโยธา

– วิศวกรรมขนส่ง

– ทุกสาขาวิชา

– จิตวิทยา

– สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

– สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

– บริหารรัฐกิจ

– ภาษาและวรรณคดีทางภาษาอังกฤษ

– ศึกษาศาสตร์

– พยาบาลศาสตร์

– วิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

– สาธารณสุขศาสตร์

– เภสัชศาสตร์

 

 

#2 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564

จำนวน: 1 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท ในด้าน Economics ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

 

 

#3 ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564

จำนวน: 1 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Data Science / Data Analytic / Business Analytic

– Computer Science

– Information Technology

– Software Engineering

– Computer Engineering

– Cyber Security

– Applied Statistic

– Artificial Intelligence and Machine Learning, Blockchain, FinTech, Digital Transformation และ Digital Organization Development

 

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:

เป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศ ในปีการศึกษา 2564 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว

– หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาสำหรับใช้ในการสมัครสอบเพื่อรับทุน โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีก่อนชั้นปีสุดท้ายตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด

– หนังสือรับรองความประพฤติตามแบบฟอร์มที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 ธันวาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ocsc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ