โครงการ STUDY OF THE U.S. INSTITUTES ภาคฤดูร้อน ร่วมกันพลเมืองของสหรัฐฯ ปี 2019

โครงการ Study of the U.S. Institutes (SUSI) เป็นหลักสูตรทางวิชาการระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน ก็จะมีการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำของพวกเขาให้เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมที่มีในโครงการนี้ ประกอบด้วยการอภิปราย การสัมมนา การอ่านงาน การนำเสนอแบบกลุ่ม และการบรรยาย กิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมในห้องเรียนจะได้รับการส่งเสริมด้วยการเดินทางเพื่อการศึกษาการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ พร้อมร่วมกิจกรรมการเป็นผู้นำและการเป็นอาสาสมัครในชุมชนท้องถิ่น

สถานทูตสหรัฐฯจะคัดเลือกผู้เข้ารอบ 4 คนสุดท้ายจากการสมัครและการสัมภาษณ์ โปรดทำความเข้าใจว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อนฝูง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การสนับสนุนของโครงการนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในการเข้าร่วมของแต่ละบุคคลซึ่งรวมถึงการเดินทาง ที่พักและมื้ออาหาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี

– เหลือเวลาเรียนในหลักสูตรอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

– สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำผ่านงานวิชาการ การมีส่วนร่วมของชุมชนและกิจกรรมนอกหลักสูตร

– มีความชำนาญในด้านการอ่าน เขียนและพูดภาษาอังกฤษ

– มีประสบการณ์ในการเดินทางหรือการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยได้

– ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของสหรัฐอเมริกา

– มีสิทธิได้รับวีซ่าประเภท J-1 ของสหรัฐอเมริกา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

25 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ