University of Reading ให้ทุนป.โท มูลค่าสูงสุด 211,000 บาท เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

คณะโบราณคดี คณะภูมิศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก University of Reading มหาวิทยาลัยในเรดิง ประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษา University of Reading Master’s Scholarships โดยสนับสนุนให้เรียนต่อในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £1,000 – £5,000 (ประมาณ 42,000 – 211,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะโบราณคดี คณะภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในระดับปริญญาโทตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ โดยลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในปี 2019

-มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตรที่กำหนดจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมรายละเอียดในการยื่นขอทุนการศึกษา อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

ทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัคร 2 รอบ:

– รอบแรกเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2019

– รอบที่สองปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2019

ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาต่อในรอบที่สอง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.reading.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ