ทุนพัฒนาอาจารย์ ระดับป.โทศึกษาต่อที่ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ​ ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์​ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ​2564

โดยมีทุนถึง 10 ทุนด้วยกัน! จุดประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ โดยผู้สมัครต้องกลับเข้าปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนรวมเบิกไม่เกินทุนละ 1,500,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3 ทุน

– สาขานิติศาสตร์ 3 ทุน

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 1 ทุน

– สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 1 ทุน

– สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ทุน

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 1 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– อายุระหว่าง 20 – 25 ปีบริบูรณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2) จากมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของประเทศไทย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น IELTS 6.5, TOEFL 550 หรือเทียบเท่า

– ได้รับตอบรับเข้าเรียนระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันที่ทางสำนักงาน ก.พ. รับรอง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– ใบกองเกินทหาร

– หนังสือรับรอง ตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมใบสมัคร

-หนังสือรับรองเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท

– ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี

– ผลการตรวจสุขภาพร่างกาย

– ผลสอบภาษาอังกฤษ

– หลักสูตรและแผนการศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมหัวข้อวิทยานิพนธ์

– รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ