ประกวด “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยปี 2562” ชิงทุนฯ+เป็นตัวแทนไปเยอรมนี 1 สัปดาห์

เวทีการประกวดที่จะพาเด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก ทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาทั้งหลายจะได้แสดงไอเดียและความสามารถอย่างเต็มที่!!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 : Young Thai Science Ambassadors, YTSA 2019”

การประกวดครั้งนี้มีหัวข้อคือ “ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Joining Hands for the Environment and Sustainable Development” ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2562 :

ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development) โดยเยาวชนจะนำเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

เชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ การเกิดมลพิษ ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น และการลดลงของทรัพยากรป่าไม้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายสายพันธุ์ที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

– เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 – 23 ปี

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

– มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้

– ต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รอบสุดท้ายมาก่อน

– สามารถเดินทางต่างประเทศได้

 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการ:

– กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้จากเว็บไซด์ อพวช. www.nsm.or.th

– จัดทำรายละเอียดแนวทางในการสื่อสาร (Proposal) โดยเลือกเพียง 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จัดทำแนวทางในการสื่อสาร (Proposal) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

– หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ

– สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ

– วิธีการนำเสนอ/สื่อสาร เช่น การเล่านิทาน โมเดล สมุดภาพ ละคร รายการวิทยุ ฯลฯ

 

วิธีการสมัคร:

– ส่งใบสมัครและแนวทางการนำเสนอ (Proposal) โดย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ส่งใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ในรูปแบบของ PDF หรือภาพถ่ายที่ชัดเจน (JPG.)

– สามารถส่งใบสมัคร และแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

– ทางอีเมล : [email protected]

– ทางไปรษณีย์ : นำข้อมูลใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) มาที่

วิลาสินี ไตรยราช เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212

*(โดยดูวันที่ประทับหน้าซองของไปรษณีย์เป็นหลัก ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น)

 

วิธีการคัดเลือก:

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือก 80 คน จากทั่วประเทศโดยพิจารณาจากใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ที่ส่งเข้ามา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ดังนี้

– หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ 20%

– สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ 20%

– ความคิดสร้างสรรค์ของวิธีการในการถ่ายทอด 20%

– ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 20%

– ภาพรวมของการนำเสนอ 20%

 

กำหนดระยะเวลา:

– ส่งใบสมัครและแนวทางการนำเสนอ (Proposal) โดยภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

– ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผ่านทาง Website ของ อพวช: www.nsm.or.th

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 (Young Thai Science Ambassadors 2019) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงาน ระดับประเทศ

– เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในค่ายฯ จะได้ทราบถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่างๆ ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมในโครงการนี้

– เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทีมละ 2 คน เพื่อพัฒนาผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมกัน และนำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development)”

– คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกทูตเยาวชนฯ จำนวน 5 ทีม ที่มีการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม เพื่อแต่งตั้งให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม จะได้รับการคัดเลือก 2 ทีมให้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563 และจะยืนยันการเดินทางในเดือนสิงหาคม 2562) และ 3 ทีมจะได้รับ ทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท) ซึ่งจะประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562

– ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ทั้ง 5 ทีม จะได้นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562

 

คณะกรรมการตัดสิน:

– องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

– สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

– สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

– บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)

 

รางวัลการประกวด:

– ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562

ได้รับวุฒิบัตร เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

 

– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม

โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมจะได้รับการคัดเลือก 2 ทีมให้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563 และจะยืนยันการเดินทางในเดือนสิงหาคม 2562) และ 3 ทีมจะได้รับ ทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท)

 

บทบาทและหน้าที่ของทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย:

เยาวชนผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 มีโอกาสร่วมงาน อพวช. ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อาทิ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาวิทยาศาสตร์ เขียนบทความเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้งานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

 

ติดต่อสอบถาม:

– 02-5779999 ต่อ 1473 หรือ 1474 ติดต่อ วิลาสินี ไตรยราช และ บุรวัชร์ นาคสู่สุข

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ