โครงการฝึกงานกับ Asian Development Bank พร้อมค่าครองชีพ + ตั๋วเครื่องบิน

การฝึกงานเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ผ่านงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายตามความต้องการในปัจจุบันของ ADB

ADB หรือ Asian Development Bank ในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการรับประสบการณ์การทำงานอันเต็มเปี่ยม ภายใต้สภาพแวดล้อมนานาชาติ ดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– เงินค่าครองชีพตามเวลาที่ฝึกงาน

– ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– ทำงานในองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่สำคัญ

– ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากกว่า 50 ประเทศ

– ได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเงิน การพัฒนา และผลกระทบที่เกี่ยวกับ ADB

– สนับสนุนธุรกิจของ ADB ผ่านผลงานวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่สถาบันในประเทศสมาชิก ADB (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– มีส่วนร่วมในการศึกษาทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของ ADB

– เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิก ADB

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– เรียงความในหัวข้อที่ทางโครงการกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

adb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ