University of Adelaide มอบทุนวิจัยระดับป.โท-ป.เอก ที่ประเทศออสเตรเลีย

University of Adelaide ณ ประเทศออสเตรเลีย มีความยินดีเสนอมอบทุนการศึกษา Adelaide Scholarships International (ASI)

เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงจากหลากหลายประเทศ ซึ่งเป็นทุนสนับสุนนด้านการวิจัย โดยรายละเอียดมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายปี $27,082 สำหรับปี 2018 (ประมาณ 847,000 บาท) และประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ (หากผู้ที่ได้รับทุนถือวีซ่า subclass 500)

ระยะเวลารับทุนการศึกษาจำนวน 2 ปีสำหรับปริญญาโท และ 3 ปีสำหรับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

-ปริญญาโทด้านการวิจัย สาขาใดก็ได้

-ปริญญาเอกการวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ ไม่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์

-ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย (ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปีที่มีโครงการวิจัยในปีสุดท้าย)

-ไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรจาก University of Adelaide

-ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนใน University of Adelaide ในฐานะ “International Students”

-พลเมืองและผู้อยู่ถาวรของออสเตรเลีย รวมถึงพลเมืองของนิวซีแลนด์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

 

วิธีการสมัคร:

-ส่งใบสมัครเข้ารับการศึกษาและใบสมัครสำหรับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2018 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.adelaide.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ