ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย (สนับสนุนค่าใช้จ่าย-ค่าเดินทาง)

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอให้ทุนการศึกษาเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้คนละ 1 หลักสูตร และสังกัดสามารถเสนอผู้สมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรๆ ละไม่เกิน 1 คน รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

รัฐบาลอินเดียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป – กลับระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ดูรายละเอียดหลักสูตรทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ปี 2018 – 2019 พร้อมทั้งสมัครออนไลน์ที่ www.itecgoi.in โดยเลือก CP Secretariat เป็นช่องทางในการสมัครทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนที่แหล่งทุนกำหนด

1. มีอายุระหว่าง 25-45 ปี

2. ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน

3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่า
เกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ

4. มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด ดังปรากฏในรายละเอียดหลักสูตร

 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนที่ฝ่ายไทยกำหนด

สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ

1. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่าหรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ (กขต.)

2. จะต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือโอนมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เสนอชื่อสมัครรับทุนแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของกรมความร่วมมือฯ

 

สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานเอกชน

1. จะต้องปฏิบัติงานหรือโอนมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เสนอชื่อสมัครรับทุนแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของกรมความร่วมมือฯ

2. ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครขอรับทุนอื่นที่อยู่ในความดูแลของกรมความร่วมมือฯ {ทุนประเภท 1 (ข)}

3. กรณีเคยได้รับทุนประเภท 1 (ข) ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ยกเว้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัย ต้องกลับมาปฏิบัติงาน แล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ปี) และในกรณีที่เคยได้รับทุนไปฝึกอบรม จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และในกรณีที่เคยได้รับทุนสัมมนา / ดูงาน ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 เดือน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของหลักสูตรฯ

4. กรณีเคยได้รับทุนประเภท 1 (ข) เพื่อศึกษาในประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี (ยกเว้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัย ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) และในกรณีที่เคยได้รับทุนไปฝึกอบรม และสัมมนาหรือดูงาน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและ 3 เดือนตามลำดับ นับถึงวันปิดรับสมัครของกรมความร่วมมือฯ

5. กรณีเคยสละสิทธิ์การสมัครรับทุนที่ดำเนินการผ่านกรมความร่วมมือฯ จะต้องสละสิทธิ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ที่ยินยอมให้สละสิทธิ์ถึงวันปิดรับสมัครของกรมความร่วมมือฯ

6. กรณีที่เคยได้รับทุนและได้ยุติการรับทุนก่อนที่จะสำเร็จหลักสูตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้รับอนุญาตจากกรมความร่วมมือฯและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีสิทธิ์สมัครรับทุนใดๆ เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้ยุติการรับทุน ถึงวันปิดรับสมัครของกรมความร่วมมือฯ และในกรณีที่แหล่งทุนแจ้งยุติการให้ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน/สัมมนา หรือปฏิบัติการวิจัย จะไม่มีสิทธิสมัครรับทุนใด ๆ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่กรมความร่วมมือฯแจ้งหน่วยงานที่ผู้รับทุนสังกัด

7. กรณีที่แหล่งผู้ให้ทุนกำหนดระดับของผู้สมัครรับทุนไว้ ให้ถือเกณฑ์เปรียบเทียบระดับ ดังนี้

– ระดับต้น (Junior Level)             เทียบเท่าข้าราชการระดับปฏิบัติการ

– ระดับกลาง (Middle Level)         เทียบเท่าข้าราชการระดับชำนาญการ

– ระดับอาวุโส (Senior Level)        เทียบเท่าข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ

– ระดับบริหาร (Executive Level)   เทียบเท่าข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ

 

วิธีการสมัคร:

1. ดูรายละเอียดหลักสูตรทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ปี 2018 – 2019 พร้อมทั้งสมัครออนไลน์ที่ www.itecgoi.in โดยเลือก CP Secretariat เป็นช่องทางในการสมัครทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย

2. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน (แบบพิมพ์ทุน ๑)

3. จัดทำ Medical Report ตามโรงพยาบาลที่รัฐบาลอินเดียกำหน

4. นำส่งหนังสือเสนอชื่อให้เข้าสมัครรับทุนจากต้นสังกัดฉบับจริงพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ให้กับกรมความร่วมมือฯ ดังนี้

-รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน จำนวน 1 ชุด

-ใบสมัครออนไลน์  จำนวน 2 ชุด

-Medical Report   จำนวน 2 ชุด

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 ชุด

5. สแกนเอกสารทั้งหมดในข้อ 4 ส่งไปที่ pichetk@mfa.go.th

6. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย คือ นายพิเชษฐ เข็มทอง โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 43102 หรือ 09 8262 9797และ/หรือโทรสาร 0 2143 9325

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tica.thaigov.net

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ