ห้ามพลาด!! ทุนศึกษาต่อใน และต่างประเทศจากทุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปี 2562

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศสนับสนุนทุนเรียนต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้แก่บุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และเพิ่มความสามารถด้านการผลิตวัคซีนของประเทศ

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนศึกษาต่อใน และต่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. ทุนเรียนต่อในประเทศ ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท

2. ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนละไม่เกิน 3,000,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หรือเอกในต่างประเทศ หรือเรียนต่อภายในประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านคุณสมบัติสำหรับผู้สมัครทุนเรียนต่อในประเทศ และต่างประเทศได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. แบบฟอร์มใบสมัคร

2. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดได้แก่

-ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุน

-ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศ หรือต่างประเทศ (แบบทุน สวช.11)

-สำเนาปริญญาบัตร

-ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

-สำเนาแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครขอรับทุนจะเข้าศึกษา

-รายละเอียดหลักสูตรที่จะไปศึกษาต่อ

-หนังสือตอบรับจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ

-หนังสืออนุมัติ และรับรองความเหมาะสมในการสมัครเพื่อรับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

วิธีการสมัคร:

มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อของผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ 2 มายังสถาบันภายใน 30 พ.ย. 2561

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หรือส่งเอกสาร (.doc/.pdf) ทั้งหมดไปยังอีเมล nvi.funding@gmail.com (คุณอุมาพร โตวิจิตร)

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลเพิ่มเติมของทุนศึกษาต่อใน และต่างประเทศ

นอกจากทุนศึกษาต่อใน และต่างประเทศแล้ว สถาบันวัคซีนแห่งชาติยังประกาศให้ทุนอื่นๆ อีก ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดทุนประเภทอื่นๆ ได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ