ธปท. ให้ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship 2020 เพื่อเรียนต่อป.โท-เอก

เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปี ชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE)

ธปท. ให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ปีละหนึ่งทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ โดยมีสาขาที่กำหนดดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/ Economics/ Finance/ Finance & Economics/ Financial Mathematics/ Finance & Private Equity/ Risk & Finance/ Quantitative Methods for Risk Management / Data Science

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/ Finance/ Statistics or Methodology (with a focus on Data Science)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

4. เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขทางด้านภาษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

5. กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ

6. เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต

9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

10. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bank of Thailand _ Careers and Employment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ