มธ. x สวทช. สนับสนุน ‘ทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง’ ระดับป.โทและป.เอก

ประกาศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์!! ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มี ‘ทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง (Excellent Research Graduate scholarship)’ ให้กับบัณฑิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ประเทศต้องการ

โดยผู้ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาของ มธ. และนักวิจัย สวทช. เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมี 2 ประเภท

รูปแบบที่ 1 (เฉพาะศึกษาระดับปริญญาเอก)

– ทุนเต็มพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนและเงินสนับสนุนการ วิจัย นักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่าย ได้แก่ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน ค่าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์หรือนําเสนอผลงานวิจัย และค่าสนับสนุนการทําวิจัยในต่างประเทศ

รูปแบบที่ 2 (ปริญญาเอก และปริญญาโท)

ทุนเต็มพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน นักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่าย ได้แก่ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพรายเดือน ทุนนี้เป็นการร่วมให้ทุนระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ สวทช.

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

– เทคโนโลยีสุขภาพและการแพทย์

– เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม

– เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

– เทคโนโลยีเพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาจาก มธ. และนักวิจัย สวทช.

– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

– มีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า 3 เรื่อง (ภายใน 5 ปี)

– มีประวัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

– ต้องไม่อยู่ในกลุ่มผู้มีประวัติ Blacklist

2. สําหรับนักศึกษา

ผู้สมัครรูปแบบที่ 1 (Tier 1) (เฉพาะระดับปริญญาเอกเท่านั้น)

– เป็นผู้ที่กําลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

– หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

– มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

– เคยมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง

– ไม่มีสัญญาการรับทุนกับหน่วยงานอื่น

ผู้สมัครรูปแบบที่ 2 (Tier 2) (ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก)

– เป็นผู้ที่กําลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– โดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีระดับเกียรตินิยม อันดับ 1 หรือ 2 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

– หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50

– มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

– ไม่มีสัญญาการรับทุนกับหน่วยงานอื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ www.tu.ac.th/academictu และยื่นใบสมัครซึ่งต้องมีข้อมูล ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย ที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โทร. 02 564 4440-59 ต่อ 1823 โทรสาร 02 564 2890 พร้อมสแกนใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลและสําเนาหลักฐานประกอบการสมัครทุกแผ่น รวมเป็น 1 ไฟล์ ในรูปแบบ PDF ส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 (นับตามวันที่ ฝ่ายวิชาการได้รับเรื่อง)

 

ปิดรับสมัคร:

5 สิงหาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ