รับสมัครอย่างเป็นทางการ!! ทุน Franco-Thai 2019 เรียนต่อป.โท-เอก ไม่จำกัดสาขา ที่ฝรั่งเศส

โครงการทุน Franco-Thai เป็นทุนที่มอบให้คนไทยอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก แบ่งออกเป็นทุนเต็มจำนวน และทุนไม่เต็มจำนวน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในส่วนทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน และทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตร ไม่จำกัดสถาบัน โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 35 ปี

-เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป จะพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการ (โปรไฟล์) และแรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร

**ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ**

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เว็บไซต์ทุน

http://francothai-science.com/scholarships/

คำถามที่พบบ่อย

http:///francothai-science.com/scholarships/home.php?t_id=1110000001

 

วิธีการสมัคร:

คู่มือการมัคร (เอกสารที่จำเ>ป็น คุณสมบัติอื่นๆ และเกณฑ์การพิจารณา) ได้ดังต่อไปนี้

http://francothai-science.comscholarshipshome.php?t_id=1110000003

 

ปิดรับสมัคร:

19 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Campus France Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ