เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Fulbright ปีการศึกษา 2020 เรียนต่อปริญญาโท และเอก ที่สหรัฐฯ

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวไทยเพื่อสอบชิงทุนฟุลไบรท์ “2020 Fulbright Thai Graduate Scholarship Program” หรือ “TGS” โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือเอก ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

สำหรับปีการศึกษา 2020 จะมีทุนมอบให้แก่นักศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ทุน โดยจะเปิดให้สมัครเรียนได้ทุกสาขา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาล ในส่วนของสาขาสาธารสุขและสาขาอื่นๆ ที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกสามารถสมัครได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษารวม 7 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับปีแรก (มูลค่าไม่เกิน 35,000USD หรือประมาณ 1,115,000 บาท) หากต้องการขอทุนอีกในปีต่อไปสามารถขอได้ไม่เกิน (17,500USD หรือประมาณ 557,000 บาท) แต่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

3. ประกันสุขภาพ

4. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท และเอกในทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลที่มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิก ในส่วนของสาขาสาธารสุขและสาขาอื่นๆ ที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกสามารถสมัครได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย (ไม่ถือสองสัญชาติ) มีสุขภาพแข็งแรง และต้องไม่มีวีซ่าอพยพจากอเมริกา หรือกรีนการ์ด

2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในประเทศไทย โดยต้องมีใบรับรองผลการเรียน (Transcript) จนถึงภาคเรียนที่ 1 ของการศึกษาชั้นปีสุดท้ายมายืนยัน หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันใดก็ได้มาแล้วหรือในระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน แต่ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเท่านั้น (หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม)

3. สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการสมัครขอทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและต้องการขอทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี

4. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนนขึ้นไป โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน ปี 

5. ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยช่วงสอบสัมภาษณ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการสมัครขอทุนได้ที่เว็บไซต์ application.fulbrightthai.org

 

วิธีการสมัคร:

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ เขียนเรียงความ และอัปโหลดเอกสารต่างๆ ที่เว็บไซต์ application.fulbrightthai.org ก่อนเวลา 13.00 ของวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019

2. หลังจากสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารตัวอีก 1 ชุดสำหรับสมัครขอรัทุน โดยเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้ 

– ใบสมัครออนไลน์ ปริ้นต์ออกมาเซ็นชื่อ

– สำเนาทรานสคริปต์ เซ็นรับรองด้วยตัวเองทุกหน้า

– ผลสอบ TOEFL ที่ปริ้นต์จาก pdf ในเว็บ ETS โดยตรง

– สำเนาเรซูเม่ (ไม่เกิน 2 หน้า)

– หนังสือรับรอง 2 ฉบับ ใช้แบบฟอร์มของทุนโดยอาจารย์หรือนายจ้าง

3. ส่งเอกสารทั้งหมดได้ 2 ช่อทางดังนี้

– ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร และเอกสารเพิ่มเติมด้วยตนเองที่มูลนิธิฟุลไบรท์ (ภายในเวลา 16.30 น. ของวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019)

– ผู้สมัครสามารถใบสมัคร และเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ โดยวันประทับตราจะต้องไม่เกินวันที่ 9 เมษายน 2019 โดยส่งเอกสารไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

Thailand-United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand)

Thai Wah Tower 1, 3rd Floor 21/5 South Sathorn Rd.,

Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand (2020 TGS Application)

 

ปิดรับสมัคร:

22 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fulbrightthai.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ