ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ที่กำลังเปิดรับสมัครในขณะนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภททุนได้แก่ ทุนต่างประเทศ (ทุนเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์)) และทุนในประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

 

 

ทุนต่างประเทศ (ทุนเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์)

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนที่รับสมัครจำนวน 7 หน่วย รวม 21 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:คุณสมบัติผู้สมัคร: ตรวจสอบสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร: อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 

ใบสมัคร  ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5

-สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวนอย่างละ 1 ชุด

 

วิธีการสมัคร: 

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 183

หรือผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไปยัง กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “สมัครทุน”

ปิดรับสมัคร: 24 พฤษภาคม 2562

 

ทุนในประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนที่รับสมัครจำนวน 10 หน่วย รวม 38 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:คุณสมบัติผู้สมัคร: ตรวจสอบสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร: อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 183

-หรือผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไปยัง กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “สมัครทุน”

ปิดรับสมัคร: 24 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ