โครงการทุนมิตรภาพ MIF 2022 ทุนเต็มจำนวนเพื่อร่วมวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิ Matsumae International (MIF) สนับสนุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ต้องการหาประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ด้วยการจัดตั้งโครงการทุนมิตรภาพเพื่อการวิจัย เพื่อสนับสนุนความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับญี่ปุ่นและสันติภาพของโลกที่ยั่งยืน

โดยโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1980 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเส้นทางสู่สันติภาพและความก้าวหน้าพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยจัดให้มีการรวมตัวกันของนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีความโดดเด่น ณ ประเทศญี่ปุ่น จนถึงปัจจุบัน

 

 

คุณสมบัติ:

ผู้สมัครที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติทั้งหมดดังต่อไปนี้ สามารถสมัครได้

– ได้รับจดหมายเชิญจากสถาบันโฮสต์ในญี่ปุ่น

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Doctoral degree)

– มีอายุไม่เกิน 49 ปี ในเวลาที่ส่งเอกสารสมัคร

– มีทักษะที่เพียงพอด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น

– ไม่เคยมีประสบการณ์การพำนักอยู่ระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นการท่องเที่ยว หรือการประชุมระยะสั้น

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถาบันโฮสต์ในญี่ปุ่น:

ผู้สมัครมีอิสระที่จะเลือกสถาบันโฮสต์ (อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัยระดับชาติ หรือภาคเอกชน) เพื่อดำเนินการวิจัย

คุณต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันโฮสต์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร

 

การสนับสนุน:

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 220,000 เยน (ประมาณ 63,000 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุการวิจัยและค่าครองชีพ

– ประกันภัย

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด

– ค่าตั้งรกรากเริ่มต้น (ให้ครั้งเดียว) เมื่อเดินทางมาถึง 120,000 เยน (ประมาณ 35,000 บาท)

 

วิธีสมัคร:

ส่งเอกสารตามระบุซึ่งจะต้องแปลงเป็นไฟล์ PDF ไปยัง MIF ทางอีเมล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารทั้งหมดจะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มใบสมัคร

– โครงการวิจัย

– สิ่งพิมพ์ที่สำคัญที่สุดซึ่งจัดทำโดยผู้สมัคร

– ประวัติย่อ (CV)

– จดหมายแนะนำ

– สำเนาของใบรับรองการศึกษา / อนุปริญญาสำหรับปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี

– หนังสือเชิญประชุม

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Matsumae International Foundation (MIF) Research Fellowship Program 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ