ทุนจากสำนักงาน ก.พ. ระดับป.ตรี – ป.โท เพื่อเข้ารับราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

ถือเป็นช่วงทองของน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ประกาศทุนรัวๆ มาให้เลยล่ะ!! นอกจาก ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2564 และ ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 ที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้น

วันนี้เราขอนำเสนอทุนที่น่าสนใจอีกหนึ่งทุน นั่นคือ ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564 จำนวนรวม 5 ทุนด้วยกัน! ทุนนี้จะน่าสนใจแค่ไหน? ตามไปดูรายละเอียดทุนดังด้านล่างนี้ได้เลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ รวม 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี – ปริญญาโทที่ต่างประเทศ ดังนี้

– สหรัฐอเมริกา

– สหราชอาณาจักร

– สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ข้อผูกพันในการรับทุน:

– ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

– กรณีผู้ที่ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการ ชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า

กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า

– ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50

– มีศีลธรรม และความประพฤติดี

– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนใดๆ ของหน่วยงานอื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ชุด

– หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)

– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

– สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

– การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

– ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

*หมายเหตุ*

– ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน

– ในแต่ละประเภททุน ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ประเภทละ 1 หน่วยทุน

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2020

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ:

– 100 บาท

– ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ