เปิดรับสมัครน้องๆ ม.ปลาย สอบแข่งขันเพื่อรับ ‘ทุนเล่าเรียนหลวง’ ประจำปี 2564

โอกาสสำหรับน้องๆ นักศึกษามัธยมปลายมาถึงแล้ว :D สำหรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2564 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพร้อมทั้งกำหนดหลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 9 ทุน!

ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนวิชาใด ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผู้ได้รับทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผู้ได้รับทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50

– ไม่สอบตกในวิชาหนึ่งวิชาใดตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– มีศีลธรรม และความประพฤติดี

– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนใดๆ ของหน่วยงานอื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครจากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ชุด

– หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)

– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

– สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อวันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดรายละเอียดวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงาน ก.พ.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ