5 ทุนเต็มจำนวนจากสำนักงาน ก.พ.​ รับสมัครม.ปลายศึกษาต่อต่างประเทศระดับป.ตรี-โท-เอก

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสำนักงาน ก.พ. ถึง 5 ทุนด้วยกัน!! ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงาน ก.พ. ได้เปิดโอกาสให้สมัครสอบได้ตั้งแต่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 นี้

สำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นม.หก อยากศึกษาต่อปริญญาตรีที่ต่างประเทศ ในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป ไปทำความรู้จักทั้ง 5 ทุนดีๆ นี้กันได้เลย :D

 

 

#1 ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2564

จำนวน: จำนวน 3 หน่วย รวม 9 ทุน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: ระดับปริญญาตรี ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผู้ได้รับทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

 

 

#2 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

จำนวน: 55 ทุน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสาขาต่างๆ ดังนี้

– ฟิสิกส์/วิศวกรรมระบบเครื่องเร่งอนุภาค/วิศวกรรมเครื่องกล

– Data Science/Artificial Intelligence

– Materials Science & Engineering/Mechanical Engineering/Biology

– Materials Science & Engineering/Polymer Science & Processing/Fiber and Nonwoven Technology

– Bioinformatics

– วิศวกรรมไฟฟ้า

– วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

– Food Science and Technology

– Design for Manufacturing

– วิทยาการเรียนรู้

– Robotics/Assistive Devices

– สถิติศาสตร์

– วิศวกรรมชีวเวช

– ชีวสารสนเทศศาสตร์

– Applied Mathematics

– เทคโนโลยีการอาหาร

– วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมเครื่องกล

– วิศวกรรมเกษตร

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

– วิศวกรรมโลหการ

– วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์

– เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

– Electric Vehicle Engineering

– Automated Manufacturing Engineering

– อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

– วิศวกรรมตอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์

– ฟิสิกส์

– อนามัยสิ่งแวดล้อม

– เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

– การบริหารและการจัดการเทคโนโลยี

– Medical Sciences/Biomedical Sciences/Molecular Biology

– เคมี

– Information Technology

– นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ

– Nanotechnology/Medical Physics/Biomedical Physics/Biomedical Engineering

– Biochemical Science and Technology in Animal Production

– วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

– ประมง

 

 

#3 ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564

จำนวน: 5 ทุน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: ระดับปริญญาตรี-โท ที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาต่างๆ ดังนี้

– เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

– Public International Law

– Global Studies

– Political Science (Public Administration)

– International Relations (History)

 

 

#4 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

จำนวน: 3 ทุน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

#5 ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2564

จำนวน: 1 ทุน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: ระดับปริญญาตรีตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้

– เศรษฐศาสตร์

– การเงิน

– บัญชี

– คอมพิวเตอร์

– คณิตศาสตร์

– กฎหมาย

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารดูรายละเอียดการสมัครแต่ละทุนได้ ที่นี่ รีบหน่อยล่ะ!! เพราะสามารถสมัครสอบได้ถึง 5 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น เตรียมเอกสารให้ครบแล้วไปสมัครกันได้เลย :D

 

ที่มา: ocsc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ