จัดเต็ม!! ทุนเรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ที่มหาวิทยาลัยหนานไค ประเทศจีน สูงสุด 71,409/ปี

มหาวิทยาลัยหนานไค (Nankai University) ประกาศแจกทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติจีน

โดยผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนระดับปริญญาตรีมูลค่า CNY 10,000/คน/ปี (ประมาณ 47,606 บาท)

ทุนระดับปริญญาโท และเอกมูลค่า CNY 15,000/คน/ปี (ประมาณ 71,409 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ณ มหาวิทยาลัยหนานไค ประเทศจีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครจะต้องไม่มีสัญชาติจีน

2. ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาที่กำหนด

-ผลทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

*ผู้สมัครต้องส่งเอกสารอย่างละ 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสมัครที่เว็บไซต์ nankai.17gz.org/member/login.do

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน ของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

study.nankai.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ