ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มูลค่า 2,500,000 บาท ศึกษาต่อ ป.เอก ณ ต่างประเทศ

ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 2) ได้เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ

โดยเป็นทุนเต็มจำนวนจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในสาขาวิชาตามที่วิทยาลัยกำหนด รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (รอบ 2) จำนวน 3 ทุน งบประมาณทุนละ 2,500,000 บาท/คน/ปี ระยะเวลาศึกษาทุนละไม่เกิน 5 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– ไม่มีภาระทางราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

– สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 87.50 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร และวันที่เปิดภาคเรียนการศึกษาอายุต้องไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, TOEFL (Paper) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน

– สามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันเป็นบิดา หรือมารดาของตน หรือบุคคลอื่น หรือโดยการวางหลักประกันตามเงื่อนไขการค้ำประกันที่วิทยาลัยได้กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 ใบสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือตนเอง

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– สำเนาปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หรือหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด

– กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้นำหลักฐานที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษามาแสดง

– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

– สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

– สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

– หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

– ประวัติส่วนตัวและผลงานโดยสังเขป (CV)

– หนังสือรับรองประสบการณ์ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

– หนังสือรับรองความเหมาะสม (ตามแบบฟอร์มใบสมัคร)

– ผลงานวิชาการ หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณา

– เอกสารแสดงรายละเอียดสถาบันการศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตลอดหลักสูตร ที่ผู้สมัครประสงค์ขอรับทุนการศึกษา

– หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย (Offer letter) (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

– ยื่นใบสมัครและเอกสารทั้งหมดที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 3 โซน D ในวัน และเวลาราชการ

– สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-576-6000 ต่อ 8712 หรือ 06-4586-2431

– หรือสอบถามทาง Email: [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

20 พฤษภาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ