เปิดแล้ว! โรงเรียนการไปรษณีย์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน

โรงเรียนการไปรษณีย์รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2562 จำนวน 202 คน แบ่งเป็นเพศชาย 141 คน และเพศหญิง 61 คน โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม

2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. สัญชาติไทย

4. สถานภาพโสด

5. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 )

6. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการ ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง

7. สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ได้เต็มเวลา

8. มีใจรักในการให้บริการ

9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

10. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

11. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย

12. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นผู้ให้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

-โรคเรื้อน

-วัณโรคในระยะอันตราย

-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

-โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

13. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

14. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

15. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

16. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท มหาชน จํากัด เพราะกระทําผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่

17. ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

18. ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมาขึ้นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะให้ออกทันที และจะดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ไฟล์ภาพถ่ายสี (ไฟล์ภาพ .JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ไม่ปรับแต่งภาพ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (.pdf)

3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (.pdf)

4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) (.pdf)

***ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด

*** พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินในกระดาษ A4 และชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายใน 10 พฤษภาคม 2562

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th เลือกเมนู ข่าว > สมัครงาน–ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์

 

ปิดรับสมัคร:

9 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

job.thailandpost.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ