RTG FELLOWSHIP ทุนจากรัฐบาลไทยระดับป.โท และ ป.เอก โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด เข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP)

เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากร และการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุน 100%

– ทุน 75%

– ทุน 50%

หมายเหตุ ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียน และค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– มีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่เอไอทีกำหนด

– จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

-ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 (เฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ) และ 3.00 (สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ) โดยมีสิทธิ์รับทุนจำนวน 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 976,000 บาท

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ แผนกการรับนักศึกษาและทุน โทร.02-524-5032 และ 02-524-5033 อีเมล admissions@ait.asia และทางเว็บไซต์ http//www.ait.asia/apply

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลด้านทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทย คุณกาญจนา โทร.02-524-6119 หรือคุณวิไลลักษณ์ โทร. 02-524-5023 อีเมล rtg@ait.asia

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ