RTG Fellowship ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพันโดยรัฐบาลไทย สมัครได้แล้ววันนี้!!

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (The Royal Thai Government Fellowship)

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรที่กำหนด โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สำหรับปริญญาโท

1. ทุน 100%

-มูลค่าทุนเท่ากับ 848,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาซึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา)

-ข้อกำหนดของเกรดเฉลี่ยสะสมคือ GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ *)  / GPA ≥ 3.50 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)

2. ทุน 75%

-มูลค่าทุนเท่ากับ 636,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน 212,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือเอง)

-ข้อกำหนดของเกรดเฉลี่ยสะสมคือ GPA >= 2.75 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ *)  / GPA >= 3.00 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)

3. ทุน 50%

-มูลค่าทุนเท่ากับ 424,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน 424,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือเอง)

-ข้อกำหนดของเกรดเฉลี่ยสะสมคือ GPA >= 2.75 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)

หมายเหตุ

-(*) หมายถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,000 อันดับแรก ที่จัดอันดับโดย QS World University Rankings

-ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุม เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ

-การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

-สำหรับผู้สมัครขอรับทุนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี

 

สำหรับปริญญาเอก

1. ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

2. ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ*
และ 3.00 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

3. ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 56 หน่วยกิต (จากทั้งหมด 84 หน่วยกิต)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

-มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่เอไอทีกำหนด ได้แก่

AIT-EET ต้องมีคะแนนเท่ากับ 6(For writing score) ขึ้นไป

TOELF – paper based ต้องมีคะแนนเท่ากับ 550 ขึ้นไป

TOELF – computer based ต้องมีคะแนนเท่ากับ 210 ขึ้นไป

iTOELF ต้องมีคะแนนเท่ากับ 76 ขึ้นไป

IELTS ต้องมีคะแนนเท่ากับ 6 ขึ้นไป

TOEIC ต้องมีคะแนนเท่ากับ 790 ขึ้นไป

CEFR (Europe) ต้องมีคะแนนเท่ากับ 82 ขึ้นไป

CET (China) ต้องมีคะแนนเท่ากับ 560 ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทาง dds.ait.ac.th/promo/rtg.php?note=aw#apply

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dds.ait.ac.th/promo/rtg.php?note=aw#detail

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ