ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 20 ทุน

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์-บุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 2 ประเภททุนได้แก่ ทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ และทุนเรียนต่อปริญญาเอกในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 20 ทุน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนปริญญาเอกในประเทศจำนวน 15 ทุน

ทุนปริญญาเอกต่างประเทศจำนวน 5 ทุน

รวม 20 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ และต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ทุนปริญญาเอกในประเทศ

1. ประเภทบุคคลทั่วไป

-อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และต้องมี GPA ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.50 ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษา ที่มีการให้คะแนนเป็นระบบอื่น จะต้องมีผลการเรียนที่เทียบได้กับคะแนนเฉลี่ยสะสมของไทย (GPA)

2. ประเภทอาจารย์

-อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และต้องมี GPA ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อยจำนวน ๒ เรื่อง ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาที่มีการให้คะแนนเป็นระบบอื่น จะต้องมีผลการเรียนที่เทียบได้กับคะแนนเฉลี่ยสะสมของไทย (GPA)

ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ

1. อายุผู้สมัคร

-ประเภทบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

-ประเภทอาจารย์ อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)

-ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.50

-ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติมาก่อน

-ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาที่การให้คะแนนเป็นระบบอื่น จะต้องมีผลการเรียนที่เทียบได้กับคะแนน เฉลี่ยสะสมของไทย (GPA) ตามข้อ 1 และ 2

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอกในประเทศ และทุนปริญญาเอกต่างประเทศได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ช่องทางที่ 1 การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)โดยเป็น อาจารย์ในสังกัด สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว

ช่องทางที่ 2 การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) โดยเป็น อาจารย์ในสังกัด สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว

ช่องทางที่ 3 การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)โดยเป็นบุคคลทั่วไป ที่สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น รับเป็นต้นสังกัดก่อนการสมัครขอรับทุน

ช่องทางที่ 4 การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) โดยเป็น บุคคลทั่วไปที่สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น รับเป็นต้นสังกัดก่อนการสมัครขอรับทุน

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครจากช่องทางที่ 1 ก่อนเป็นลำดับแรกและจะพิจารณาผู้สมัครจากช่องทางที่ 2, ช่องทางที่ 3 และช่องทางที่ 4 ตามลำดับ

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ