ทุนการศึกษา (ในประเทศ) จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

ตามที่คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์พลังงานทดแทน เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ

หากหน่วยงานมีความประสงค์ส่งบุคลากรสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาในสถาบันของรัฐหรือสถาบันการศึกษาของเอกชน

-ค่าเล่าเรียนตามจริงที่จ่าย

-ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

-ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอการวิจัย

-ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่ายไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี

-ค่าทำวิทยานิพนธ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขา:

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

-Energy effciency in buildings, sustainable building design

-Power system design and management

-Sustainable transport

แผนพลังงานทดแทน

-Energy storage technology

-Regional energy planning

-Bio-energy system analysis

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครระดับปริญญาโท: เกรดเฉลี่ยในปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือร้อยละ 65.00

-ผู้สมัครระดับปริญญาเอก: เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 หรือร้อยละ 80.00

-มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี และอายุไม่เกิน 40 ปี

-ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครขอรับทุนจากแหล่งอื่น

-ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องแนบหนังสือรับรองการจ้างงานที่มีระยะเวลาครอบคลุมตามสัญญาการขอรับทุน

 

วิธีการสมัคร:

หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับทุนสามารถแจ้งรายชื่อบุคลากร และแนบผลการศึกษาล่าสุด โดยระบุถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-หลักการ/เหตุผล ความต้องการของหน่วยงาน

-รายชื่อผู้ขอรับทุน สาขาวิชา หัวข้อ และรายละเอียดวิทยานิพนธ์ จำนวนทุน สถานที่ ระยะเวลา และหลักสูตรโดยสังเขป

-งบประมาณ

-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.eppo.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ