มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้ทุนสำหรับบุคลากรและครอบครัวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้ทุนสำหรับบุคลากรและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาโท

– ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2562 รับทุนการศึกษา 20% จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

– ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2562 รับทุนการศึกษา 20% จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท – เอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด และบัตรข้าราชการ

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา:

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป

2. หากได้รับทุนการศึกษานี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11  โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.spu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ