สํานักงานศาลยุติธรรมแจกทุนเรียนปริญญาโท-เอก ด้านกฎหมาย ในต่างประเทศ

สํานักงานศาลยุติธรรม ประกาศให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฏหมายในต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครทุนดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาในวิชาใด จะต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมทั้งต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชาอื่น ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการ สมัครและการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา และตามที่สํานักงาน ศาลยุติธรรมกําหนด โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) รับรอง โดยมีหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี หรือหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

หากผู้ที่ได้รับทุนเคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย จากต่างประเทศแล้ว จะมีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาต่อเพียงหนึ่งหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศในแถบทวีปยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ประเทศในแถบ ทวีปเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ

หากผู้รับทุนประสงค์จะศึกษาในสองประเทศ จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการ ดําเนินการเรื่องการให้ทุนสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในต่างประเทศ เรื่อง แนวทางการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ (กรณีศึกษาสองประเทศ) (ทุนสําหรับบุคคลทั่วไป) ดังนี้

1.. ผู้รับทุนการศึกษามีศักยภาพสามารถทําการศึกษาในสองประเทศที่ต่างกันได้อย่าง ต่อเนื่องและสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ทั้งไม่เกิดค่าใช้จ่ายที่เกินความจําเป็น

2. ผู้รับทุนการศึกษาต้องขออนุญาต และแสดงแผนการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการ ดําเนินการเรื่องการให้ทุนสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในต่างประเทศ โดยมีใบตอบรับจากสถานศึกษา ปฏิทินการศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ที่จะไปทําการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ผู้รับทุนจะต้องเสนอแผนการศึกษา ข้างต้นโดยเร็วเมื่อมีใบตอบรับจากสถานศึกษาหลักสูตรที่สอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น Fintech, Blockchain, Digital Asset

– กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น Antitrust and Competition Law

– กฎหมายแรงงาน

ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากการทดสอบความรู้วิชาความรู้ ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการด้านกฎหมายและการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้มีสิทธิเลือกสาขาวิชา ในลําดับแรก ผู้ที่ได้คะแนนรวมในลําดับที่สองและที่สามจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกสาขาวิชาต่อมาตามลําดับ ทั้งนี้ ต้องเป็นสาขาวิชาที่ไม่ซ้ํากัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการ ข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม

2. ผู้สมัครสอบในสาขาวิชากฎหมาย ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย

3. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

4. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใดที่มีข้อผูกพัน

5. เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

-TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper-based) อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรืออย่างน้อย 77-80 คะแนน (Internet-based) หรือ

-IELTS อย่างน้อย 5 คะแนน โดยผลการทดสอบดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

6. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจ รับรองจากแพทย์ประจําโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

7. เป็นผู้มีความเหมาะสมในการที่จะได้รับทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นสําคัญ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ https://coj.go.th/ หรือทางไปรษณีย์หรือยื่นใบสมัครรับทุนและเอกสารประกอบการสมัครต่อสํานักการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

โดยการสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเอกสารทั้งหมดถึงสํานักการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรมภายในวันปิดรับสมัครเวลา 16.30 นาฬิกา ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรอง สําเนาถูกต้องลงชื่อกํากับไว้ และให้สแกนส่งให้สํานักการต่างประเทศที่อีเมล inad@coj.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

21 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thethaibar.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ